Задълженията на Службата по Трудова медицина

За какво отговаря Трудовата медицина

Службата по Трудова медицина извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите.

Ето кaкви са задълженията на Службата по Трудова медицина:

 1. Тя контролира спазването на правилната работа на парни котли, съдове, работещи под налягане, цилиндри със сгъстени, втечнени и разтворени газове, контролно оборудване, кранове, асансьори, графици за измерване на индустриален шум, въздух, вибрации;
 2. Занимава се със съставяне на списък на процеци с повишена опасност. Регистриране на тяхното провеждане, упражняване на контрол върху безопасното им производство;
 3. Разработване на програми за обучение на работници по безопасни методи на работа;
 4. Да се състави, с участието на ръководителите на техническите служби, списък. Той трябва да съдържа инструкции за защита на труда за отделни професии и определени видове работа.  С този списък да бъдат запознати всички в отделя, предприятието или фирмата;
 5.  Участва в работата на квалификационни комисии за провеждане на квалификационни изпити. Също така, в комисии за тестване на знания за работните правила, норми и инструкции за защита на труда;
 6.  Да участват в работата на изпитни комисии за проверка на знания от длъжностни лица и специалисти по трудово право, правила и норми за защита на труда;
 7.  Разработване на начална програма за инструктаж и осигуряване и проследяване и очитане на нейното изпълнение;
 8.  Контролира осигуряването на работниците с лични предпазни средства и правилността на тяхното прилагане за тяхната безопасност на работното място;
 9.  Участва в съставянето на раздел от колективния трудов договор относно подобряването на условията на труд и укрепването на здравето на работниците;
 10.  Участват в разследването на трудови злополуки и професионални заболявания на работното място, разработват мерки за предотвратяването им, водят документи и анализират причините за трудови злополуки;
 11. Контролира изпълнението на изискванията на държавните специализирани надзорни органи;
 12.  Да съветва служителите по въпросите на защитата на труда, да контролира работата на кабинета по защита на труда, да организира пропагандата за защита на труда в предприятието и др.

Свържете се с нас на телефон: 0700 800 10

Фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

София, Централен офис,1612 е в ж.к. Лагера, ул. Троянски проход No.16.

You May Also Like